Presidente:
Ana María Serei
Vicepresidente, Secretaria Interina:
Anna Imamura
Pro secretario:
Nico Shooji
Tesorero:
Alberto Kimura
Pro tesorero:
Oscar Matayoshi
Vocales: 
Germán Tamashiro
Ex presidentes de CNAJ:
Masami Shiira
Eduardo Eiguchi
Sergio Nerome
Gabriela Yoshihara