Presidente:
Anna Imamura
Vicepresidente:
Oscar Matayoshi
Secretaria:
Agustina Iino Cotado
Pro Secretaria:
Tomoko Aikawa
Tesorero:
Alberto Kimura
Vocales: 
Ricardo Shiroma
Christian Uchiumi

Revisora de Cuentas:
Alicia Arakaki

Colaboradores:
Gabriela Yoshihara
Germán Tamashiro
Ex presidentes:
Masami Shiira
Eduardo Eiguchi
Sergio Nerome
Gabriela Yoshihara
Ana Serei